Tidligere seminarer Cuenca-stiftelsen / Almagroforeningen 1999/2023.


Se siste seminar 2023

Se Cuenca-stiftelsen og Almagroforeningens ærespriser 1999:

Tema: Psykoterapi - Forholdet mellom terapeut og pasient.


Prolog: Tor Sletten

Bjørn Killingmo (psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Psykoanalytiker og professor emeritus i klinisk psykologi UiO): Nye perspektiver i psykoanalytisk terapi.

Maria Eugenia Cid Rodriguez (clinical psychologist, psychoanalyst, Chair of the Madrid Association for Psychoanalytic Psychotherapy, Vice-Chair of the Spanish Association for Psychoanalytic Psychotherapy): Når begynner en analyse?

Finn Skårderud (lege, spesialist i psykiatri, forfatter): Blandete følelser. Om motivasjon. Psykoterapi ved spiseforstyrrelser.

Svein Haugsgjerd (lege,spesialist i psykiatri, psykoanalytiker): Overføring og motoverføring i arbeidet med alvorlig psykopatologi.

Siri Erika Gullestad (psykolog, spesialist i klinisk psykologi. Psykoanalytiker, professor i klinisk psykologi UiO): Attachmenteori og klinisk praksis/forskning

Anders Lund (lege,spesialist i psykiatri. 1. amanuensis og overlege Psykiatrisk institutt, Haukeland Sykehus, UiB): Kognitive forstyrrelser ved psykiske lidelser og betydningen av disse for psykodynamisk behandling.

Per Rypdal (psykolog, spesialist i klinisk psykologi. Undervisningsleder/universitetslektor ved NTNU): Skam i psykoterapi.

Tor Sletten (psykolog, spesialist i klinisk psykologi): Karakter og traume i overførings- og motoverføringsforholdet.

Hans Peter Broch (psykolog, spesialist i klinisk psykologi): Uttesting av terapeuten i lys av Control-Mastery teori.


2000:

Tema: Dynamikken i psykoterapi - Karakter og prosess.


Prolog: Tor Sletten

Bjørn Killingmo (psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Psykoanalytiker og professor emeritus i klinisk psykologi UiO): Trenger vi strukturbegreper?

Lea Forster Kitzis (argentisk-spansk psykoanalytiker. Lege og psykiater. Lærerutvalget Asociación Española Psicoterapia Psicoanalitica og Asociación Madrileña de Psicoterapia Psicoanalitica): Den psykoanalytiske prosess som bygge-element i symboliseringsdannelsen - et bidrag til psykoanalyse av psykosomatiske pasienter.

Siri Erika Gullestad (psykolog, spesialist i klinisk psykologi. Psykoanalytiker, professor i klinisk psykologi UiO): Dialogens form.

Johan Cullberg (lege og spesialist i psykiatri. Psykoanalytiker.Tidl. overlege og professor i psykiatri):  Psykoterapi vid psykosbehandling - vad är till nytta för patienten?

Anders Evang (lege og spesialist i psykiatri, forhenværende avdelingsoverlege): Kliniske poeng ved psykoterapi av pasienter med borderline personlighetsstruktur. (Evang redegjør og drøfter nyere forskning innen Kernberg-tradisjonen).

Per Harbitz (psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Karakteranalytisk vegetoterapeut): Terapiprosessen og de kroppslige intervensjoner. Hensikter og 

betenkeligheter.

Prof. dr. med.: Anders Lund: Biologiske korrelater til karakter.


2001:

Tema: Den indre og ytre verden - psykoterapi i innhold og form. (Sigüenza)


Prolog: Hans Peter Broch - Den indre og ytre verden

Lea Forster Kitzis og Maria Eugenia Cid Rodriguez: Morskap og abort: Mentale tilstander i ungdommen - belyst ved kasuistikk.

Michael Sebek (Ph.D., CSc., Training and supervising psychoanalyst of the Czech Psychoanalytical (Provisional) Society, President of the Czech Psychoanal. (Prov.) Society, Assistant professor of medical psychology and medical ethics): Time, space and memory for Totalitarian objects.

Ludvig Igra (psykolog og psykoanalytiker): Överföring och motöverföring - den terapeutiska relationen som en möteplats mellan inre och yttre värld.

Ole Andkjær Olsen (Mag. art i litteraturvidenskab, dr. phil.): Ødipuskomplekset i objektrelationsteorien.

Tor Sletten (psykolog, spesialist i klinisk psykologi): Kropp-karakteranalyse i innhold og form. Noen elementer i forholdet mellom det indre og ytre.

Gjermund Tveito (psykolog, spesialist i klinisk psykologi): Det indre liv. Å åpne opp for egen opplevelse.

Anders Lund (dr.med., professor i psykiatri): Fører alvorlige depresjoner til kognitiv svikt?


2002:

Tema: Den psykoterapeutiske kommunikasjon.


Prolog: Tor Sletten

Patrick Casement: "On being in touch": from the analysis of a patient born nearly blind.

Ludvig Igra: Kommunikation eller aktion - några synspunkter på tänkande och agerande.

Prof., dr. med., psykoanalytiker Bent Rosenbaum: Tankeformer og talemåder.

Svein Haugsgjerd: Hva er virksomme tolkninger?

Prof. Anne-Lise Christensen: Psykologisk funktion set i sammenheng med hjernefunktion: hvordan sjæl-legeme, bevidsthed og hjerne, natur og kultur gensidigt påvirker hinanden. 

Kari Lossius: Hun som bare ikke går... Om destruktivitet i et relasjonsperspektiv.

Prof. dr. med. Hugo Ardiles (Argentina): "De syv måtene å lese kroppen på i kroppsterapien "Energisenter systemet" ("Las siete Lecturas Corporales en la Terapía Corporal del Sistema de Centros de Energía").


2003:

Tema: Det terapeutiske rom.


Bjørn Killingmo: Det terapeutiske rom. Begrep og metafor.

Patrick Casement: Using analytic space: a challenge to contemporary psychoanalysis.


Juan Carlos Crowley (M.D., President of the Madrid Association for Psychoanalytic Psychotherapy): Therapeutic space: Therapeutic space as a physical and psychical sphere.

Siri Erika Gullestad: Språkets form. Tilknytningsintervjuet - en metode for systematisk dialoganalyse.

Sigmund Karterud: Mellom klaustrofobi og grenseløshet. Refleksjoner over diskurs og terapeutisk rom.

Ole Andkjær Olsen: Symbolerne i det terapeutiske rum.

Tor Jacob Sandvik: Det terapeutiske rom som en indre erfaring i fysiske omgivelser.

Jon Sletvold: Kropp og ord i det terapeutiske rom.

Lennart Ollars: Kroppslige aspekter af det terapeutiske rum: - at hvile, være og leve i kontaktrummet, og måske endda begynde at forstå det?


2004:

Tema: Tolkning og refleksjon i den terapeutiske prosess.


Malcolm Pines: Re-viewing interpretations. Experiences from the couch and the group-analytic circle.

Preben Hertoft: Psykoterapeutisk behandling af seksuell dysfunktion - eller fra sexterapi til samlivsterapi.

Iréne Matthis: Marinerade tolkningar.

Bent Rosenbaum: Tolking: et punktum for fortiden - en duft af fremtiden.

Svein Haugsgjerd: "Har indre objekter en innside?" eller "Kan vi bli fanget bak linjene som forbinder stjernene?

Steinar Lorentzen: Tolkning og refleksjon i den gruppeanalytiske prosess.

Björn Wrangsjö: Tolkning och reflektion.

Per-Einar Binder: Individet og den meningsbærende andre - En introduksjon til Donald W. Winnicott.


2005:

Tema: Nærhet og relasjon - å forstå overføring og motoverføring i den terapeutiske prosess.


Nancy McWilliams: When Relation and Closeness Are Problematic:  A New Look at Schizoid Dynamics in Both Therapists and Patients.

Patrick Casement: Communication by impact.

Prof. George Silberschatz (President Society for Psychotherapy Research, USA): Corrective Relational Experiences in Psychotherapy.

Tomas Böhm: What is the patient trying to tell?

Per Einar-Binder: Fortrolighet og annerledeshet - overføring og motoverføring undersøkt i lys av Winnicott og den relasjonelle psykoanalyse.


2006:  Almagro-seminaret

"Affekter i det psykoterapeutiske samspill - affektregulering".


Forelesere: Prof. dr. med., psykoanalytiker, psykiater Iréne Matthis; Prof. dr. psychol., spesialist Per Einar Binder; Dr. psychol.  spesialist, Helge Holgersen; Tor Sletten, spesialist i klinisk psykologi og Hans Peter Broch, spesialist i klinisk 

psykologi.


2007:  Almagro-seminaret  -  Nevrovitenskap og Dynamisk Psykoterapi – 

hjernen, kroppen og interpersonlig resonans


Kari Lossius: "Kjønn, mentalisering og psykoterapi"

Hans Peter Broch: "Nevropsykoanalyse – en utfordring i vår 

kliniske hverdag"

Tor Sletten: "Hjernen, kroppen og det virksomme liv – hvordan bl.a. Damasio og Luria kan inspirere oss som psykoterapeuter"

Susan Hart: "Betydningen av samhørighet i den psykoterapeutiske prosess"

Elisabeth Schanche: "Hvordan fremme selvmedfølelse hos våre pasienter"

Bjørn Wormnes: "Nevrovitenskap og psykoterapi – Et nærmere forhold mellom kropp og sjel"

Finn Skårderud og Sigmund Karterud: Seminar i "Mentalisering"

Iréne Matthis: "Biologi och berättelse - vad säger hjärnan?"2008: Havanna-seminaret, Cuba


"Emansipasjon, frigjøring - psykoterapeutisk og politisk.

Idealer og realiteter."


Svein Haugsgjerd: "Psykoanalytisk sannhetsetikk og kritisk samfunnsengasjement"

Sigmund Karterud: "Patria  o muerte.* Farlig slagord i terrorismens tidsalder. 

Om å føle seg levende i undergangen."


Del 1 Terrorismen. Narsissismen i politikken.

Del 2 Videokasus. Narsissismen i klinikken

Del 3 Søken etter det perfekte.


* ("Fedreland eller død").


Kari Lossius, klinikksjef, spesialist i klinisk psykologi:

"Kjønn, makt og terapirelasjon"

Hans Peter Broch: "Psykoanalyse og marxisme, med særlig utgangspunkt i Otto Fenichel"

Tor Sletten "Frigjøring av det fremmedgjorte selv - psykoterapi og virksomhetsteori"


Andre foredrag (åpne for kubanske leger og psykologer):


Svein Haugsgjerd: " Psychoanalysis today between neuroscience and social analysis"

Sigmund Karterud: "The mentalization theory of borderline personality disorder"2008:  Almagro-seminaret 


"Det Psykoterapeutiske Drama: Kontroll-Mestringsteori i Klinisk Praksis(Weiss 

og Sampson, og San Francisco Psychotherapy Research Group)"Steven Foreman, USA, MD,  psykiater og president SFPRG; John Curtis, USA, Ph.D., psykolog, Board of Directors SFPRG; spesialister i klinisk psykologi dr.psychol. Per Einar Binder; dr. psychol. Helge Holgersen; Kari Lossius, Tor Sletten, Hans Peter Broch og psykiater Dag Oulie. 2009: Havanna-seminaret, Cuba


"Psykoterapiens mangfoldighet"


Steven Foreman, USA, MD. Psykiater, President San Francisco Psychotherapy Research Group (SFPRG), John Curtis, USA, Ph.D., Clinical Professor Psychiatry, psykolog, Board of Directors SFPRG, Hans Peter Broch, psykoanalytiker,

Tor Sletten, Bodynamic Analytiker.2010: Almagro-seminaret


”Tidlige relasjoner i den psykoterapeutiske setting.” Et minne-seminar Ludvig Igra


Ludvig Igra (video): Om ondskap

Sjefslege Juan Carlos Crowley, Madrid: Psykoterapi i vår tid

Overlege Anders Evang: "Moderne amerikansk objektrelasjonsteori, borderlinebehandling, betydningen av hjernens tidlige sårbarhet og dens funksjon ved borderlinevansker."

Psykologspesialist Olaf Rørosgaard og Anders Evang: Om mentalisering fra ulike perspektiver (Fransk psykoanalyse og Fonagy).

Dr. med.: Terje Neraal: "Handlingsdialogens betydning i og utenfor den terapeutiske relasjonen, illustrert med et behandlingsforløp hos en psykotisk ungdom". 

Psykoanalytiker Hans Peter Broch: ”Masochismen i livet og terapien - (negativ terapeutisk reaksjon, agering og selvdestruksjon)”.

Tor Sletten Bodynamic analytiker: ”Det virksomme subjekt, den følende hjernen og den tenkende kroppen. Den personlige historie som predisposisjon og skapende utgangspunkt i den psykoterapeutiske relasjon.” 2011: Cuenca-seminaret


”Her og nå – psykoterapeutisk stillstand og bevegelse”


Prolog: Tor Sletten og Hans Peter Broch

Erik Stänicke, psykolog og psykoanalytiker (kandidat):

”Noen refleksjoner om stillstand og bevegelse – tidsaspektet i psykoterapi”

Per Einar Binder, psykolog og professor:

”Om å romme det som skjer – Mindfulness og arbeid med følelser i psykoterapi”

Helge Holgersen, psykolog og førsteamanuensis:

”I AFFEKT – om følelser og mentalisering i det psykoterapeutiske møtet”

Svein Tjelta, psykolog og gruppeanalytiker:

"Tiden som fenomen i analytisk gruppeterapi: Refleksjoner over tid og bevegelse i her og nå, der og da, der og nå i relasjon til det sosialt ubevisste og infinitesimale øyeblikk."

Hans Peter Broch, psykolog og psykoanalytiker:

”Her og nå, der og da. Et kontroll-mestrings-perspektiv på overføringsmotstand”

Tor Sletten, psykolog og Bodynamic Analytiker:

”Tilknytning og eksistens. – Det vitale som her- og nå-fokus i psykoterapi”


Andre bidrag:

Terje Neraal, dr.med., psykoanalytiker, Tyskland; overlege Anders Evang, spesialist i voksenpsykiatri; Noen betraktninger om terrorisme i vår tid.2012: Cuenca-seminaret


«Nevrosene og den nevrotiske karakter. (1940)


- En mann forut sin tid - Harald K. Schjelderup sett i forhold til aktuelle psykoterapeutiske paradigmer.»


Prolog v/ Tor Sletten og Hans Peter Broch:

Refleksjoner: Schjelderup, en mann forut sin tid?

Sølvi Kristiansen, psykolog og psykoanalytiker: Kroniske kroppslige spenningstilstander - hemning eller ”holding”? En drøfting på bakgrunn av Schjelderups hemningsbegrep og klinisk materiale.

Kari Lossius, psykolog og spesialist i klinisk psykologi: Om å gjøre det kompliserte mer enkelt -  mentaliseringsbasert behandling av rusavhengige.

Svein Haugsgjerd, psykiater og psykoanalytiker: Subjektet og det intersubjektive felt. Forsøk på å tenke tilknytningsteori og psykoanalyse sammen.

Jon Sletvold, psykolog og karakteranalytiker: Harald Schjelderup´s globale analyse: Omsider et aktuelt terapeutisk perspektiv.

Hans Peter Broch, psykolog og psykoanalytiker: Harald og Kristian Schjelderup: Religion, religionspsykopatologi og psykoanalyse. En tilknytningsteoretisk fortolkning

Tor Sletten, psykolog og Bodynamic Analytiker: Tilknytning og eksplorasjon i den menneskelige virksomhet. En tilnærming til Schjelderups forståelse og behandling av nevrosene og den nevrotiske karakter.


Andre bidrag:

David Knutsen (kasuspresentasjon); Rolf Løvvang, (forholdet Reich/Schjelderup - historisk foredrag), spesialister i klinisk psykologi; og Terje Neraal, dr.med., psykoanalytiker, Tyskland (ADHD - Forstå symptomene - forandre relasjonene).2013: Cuenca-seminaret - 15 års jubileum! (Cuenca/Almagro/Havanna)


”Tilknytning og psykoterapi”


Prolog: Tor Sletten og Hans Peter Broch

Sigmund Karterud, dr. med., psykiater, professor:

1) ”Evolusjon, primære emosjoner, tilknytning og personlighet ”

2) "Behandling av pasienter med engstelig/ambivalent (overinvolvert) versus distansert tilknytningsmønster"

Regi Enerstvedt, dr. philos., professor emeritus:

«Tilknytnings- og virksomhetsteori»

Arild Utaker, professor i filosofi: Begjær og tilknytning»

Per Einar Binder, spes. klin. psyk., dr. psychol. og professor:

«Tilknytning, medfølelse og eksistens - emosjonspsykologiske og

eksistensielle perspektiver på tilknytning»

Terje Neraal, dr. med., psykoanalytiker (IPA), Tyskland:

«ADHD og usikker tilknytning, ordløs kommunikasjon - u(er)hørt budskap»

Hans Peter Broch, spes. klin. psyk. og psykoanalytiker (IPA):

«Tilknytning og psykoterapi. Hva kan være terapeutisk virksomme faktorer? Et

personlig perspektiv i lys av tilknytningsteori»

Tor Sletten, spes. klin. psyk. og Bodynamic Analytiker:

«Den nærmeste psykoterapeutiske utviklingssolne i tilknytningssystemet. En

virksomhetsteoretisk tilnærming»


Andre bidrag: Dr. Neraal kveldskåserer over temaet «Kjærligheten kommer,

kjærligheten går, - hva får den til å bestå?»


2014: Cuenca-seminaret


«Tilknytning, dissosiasjon og nevro-affektiv psykoterapi»


Hans Peter Broch og Tor Sletten: «Hvorfor valgte vi årets tema?»

Joachim Haarklou, spes. klin. psyk.: «Terapeutisk arbeid med prespråpklig traumatiserte barn som del av tilknytningsterapi. En visualiserende, narrativ, psyko-edukativ og terapilek-orientert behandlingstilnærming for adoptiv- og fosterbarn»

Hans Peter Broch: «Motoverføring i lys av tilknytning, dissosiasjon og projektiv identifikasjon»

Tor Sletten: «Dissosiasjon, karakter og opplevelse»

Dr. Ellert R. S. Nijenhuis, klinisk psykolog og forsker: Intervju om dissosiasjon (Video).

Susan Hart: «Tilknytning, dissosiasjon og nevroaffektiv psykoterapi. - Nevroaffektiv utviklingspsykologi og de nevroaffektive kompasser». 2 dagers seminar som del av Cuenca-seminaret.


2015: Cuenca-seminaret


«Dynamiske og relasjonelle perspektiver i psykoterapi»


Hans Peter Broch og Tor Sletten: «Hvorfor valgte vi årets tema?»

Per-Einar Binder: Medfølelse og selvmedfølelse i den terapeutiske relasjonen - om 

kulturen vi lever i»

Wenche Fjeldstad, spes. klin. psyk., spes. i Sensorimotorisk psykoterapi: «Gode verktøy i traumebehandling: Strukturell dissosiasjonsteori og en tredelt fasemodell»

Jessica Broitman, Ph.D., President emeritus San Francisco Psychotherapy Research Group, San Francisco, psykoanalytiker (IPA): «Partners in the dance of psychotherapy» - Part 1 - «The dance», Part 2 - «Control Mastery contributions», Part 3 - «The object relational roots of Control Mastery Theory»

Hans Peter Broch: «Om å lytte med sjelen. Noen perspektiver på forholdet psykoanalyse, tilknytning og musikk. - Musikk, rytmer. kjærlighetssorg og psykoanalyse»

Tor Wennerberg, spes. klin. psyk. (leg psykolog), (Sverige): «Själv och tillsammans: om närhet och autonomi i relationer»

Tor Sletten: «Grenser og sammenknytning, som tema i menneskelig kommunikasjon»
2016: Almagro-seminaret  -  (Madrid/Moral de Calatrava)


“Jeg som psykoterapeut” 


Tor Sletten og Hans Peter Broch: «Hvorfor valgte vi årets tema?

Hans Peter Broch: «Min vei til psykoanalysen, og min forståelse av psykoterapi»

Terje Neraal og Tor Sletten: «Workshop om årets tema»

Dag Oulie, Psykiater og psykoanalytisk psykoterapeut: «Tanker jeg gjør meg om klinisk praksis etter 30 år som psykiater»

Rhine Skaanes, skuespiller: «Joan Didion: De magiske tankers år», gjestespill fra DNS, - med påfølgende diskusjon - ulike dynamiske fortolkninger 

Jørn Holm Callesen, psykologspesialist (Danmark):  «Selvanalysens “Bias” under utformingen av psykodynamisk teori og praksis».

Workshop om dagens tema, ledet av psykoanalytikerne Hans Peter Broch og Terje Neraal.

Terje Neraal: «Hvordan den indre familien bestemte min terapeutiske orientering»

Workshop om temaet ledet av psykologspesialist Jørn Holm Callesen og Bodynamic analytiker Tor Sletten

Tor Sletten: «Min og Don Quijotes verden. Jeg på La Mancha og i det psykoterapeutiske rom. - En personlig reise»2017: Almagro-seminaret  -  (Madrid/Moral de Calatrava)


“Mitt personlige lytteperspektiv som psykoterapeut”


Tor Sletten og Hans Peter Broch: «Hvorfor valgte vi årets tema?

Tor Sletten: "Mitt personlige lytte- og registeringsperspektiv i forhold til pasientens nærmeste psykoterapeutiske utviklingssone, ved arbeidet med å endre det ubevisste."


Flere: Vin og musikk: Vi lytter til musikk og smaker på vin v/ Sletten, og musikerne 

Knutsen og Broch/ Rhine og Pilar. Vi diskuterer spennende forskning om hvordan ulik type musikk påvirker smaken av vin. Et persepsjonspsykologisk forsøk. En diskusjon om musikk og psykologi. 

Rhine Skaanes, skuespiller: Monolog om:  «Melanie Klein - noen dager i hennes liv» - (En personlig adaptering av et teaterstykke) med etterfølgende samtale.

Hans Peter Broch: «Om å lytte utifra et psykoanalytisk perspektiv - med særlig referanse til Theodor Reik og hans verk «Listening with the third ear» (1948). Hvordan har dette påvirket meg?» 

Hans Peter Broch: «Workshop om temaet: «Lytte, ikke kun (h)øre». Broch vil gi en oversikt over forskning og litteratur om «å lytte med et psykoanalytisk øre».

David Knutsen, spes. klin. psyk.: «Om å lytte - en casegjennomgang.»

Carmen Avelino, spes. klin. psyk. (Spania): «Et spansk perspektiv på lytting»

Terje Neraal, dr.med., psykiater, psykoanalytiker: "Terapeutens evne til å lytte til de egne følelsene, tankene og handlingsimpulsene i motoverføringen.»

Dag Oulie, psykiater, psykoanalytisk psykoterapeut: «Om å lytte til hvordan pasienten ubevisst og bevisst veileder deg som terapeut i psykoterapi («kan vi kalle det coaching?»).  Et kontroll-mestrings perspektiv.» 2017: Cuba-seminaret


Almagroforeningen, i samarbeid med kubanske myndigheter og San Francisco Psychotherapy Research Group, hadde seminar om «Mental Helse som kulturell prosess - Psykoterapi som dynamisk samspill (Salud mental como un proceso cultural - psicoterapia como la interacción dinámica). Havanna januar 2017. Her var en rekke forelesere med fra de respektive land, f.eks. 

Jessica Broitman, Doris Brothers, Per-Einar Binder, Jon Sletvold, Tor Sletten, Hans Peter Broch, Sigmund Karterud, Kari Lossius, ledere av kubansk psykiatri; sjefslegene Ana Sarracent Sarracent, Reina Rodriguez Mesa, Arturo Alexis Alonso Rodriguez og Carlos Enrique Rubalcaba Fernández (hvor de to sistnevnte har besøkt Norge og Bergen).


2018: Almagro-seminaret  -  (Madrid/Moral de Calatrava)


“Psykoterapi og rådgivning. Hvilke faktorer har fungert for meg som terapeut og hva med avslutningen av mine terapier?”


Hans Peter Broch og Tor Sletten: «Hvorfor valgte vi årets tema?

Rhine Skaanes, skuespiller, monolog: «Gjennom Ordene» av Marie Cardinal. 

En roman/selvbiografi om 7 år i psykoanalyse. Sentrale utdrag iscenesatt av Rhine Skaanes. 

Avelino Villalobos, lege (Spania):  «Samtaler om relasjonen pasient-lege, i en spansk landsby praksis (Moral).»

Dag Oulie, psykiater: «Et case. Om hovedtemaet med eget klinisk materiale»

David Knutsen, spes. klin. psyk.: "God nok avslutning"- avslutning ut fra et relasjonelt psykoanalytisk perspektiv: Jill Salberg, Stephen Mitchell. 

Hans Peter Broch: «Om avslutning av terapi - noen refleksjoner«

Dialogforum med videre utgangspunkt i monologen «Gjennom Ordene» / Cardinal - opplevelse av avslutning og begynnelse - i den rekkefølge v/Hans Peter Broch, Rhine Skaanes m.fl.

Tor Sletten:  «Dynamisk og Relasjonell Psykoterapi: Rådgivning og terapi, hvordan er forholdet og hvordan har det virket for meg i prosessen og ved avslutningen. Eksempler på det å gå inn i den nærmeste utviklings-sone»

Hans Peter Broch: «Hva mener vi virker i dynamisk terapi?» - Retiroparken/Madrid.


2019: Cuba-seminaret


Almagroforeningen, i samarbeid med kubanske myndigheter, presenterte  “El encuentro  Psicoterapeutico.”  (Det psykoterapeutiske møtet), i Havanna februar 2019. Her var en rekke forelesere med fra de respektive land, samt USA. Administrerende leder var Tor Sletten.


2019: Almagroforeningen, i samarbeid med Universitet i Bergen, Det Psykologiske Fakultet, presenterte en miniforelesning med psykoanalytiker Patrick Casement. Bergen, 

Det Psykologiske Fakultet: "Why do we interpret"?2019: Almagro-seminaret  -  (Madrid/Moral de Calatrava)


«Partnervalgets psykopatologi«. Et seminar om begjær, savn og avvisning.


Hans Peter Broch og Tor Sletten: «Hvorfor valgte vi årets tema?» 

Spesialist i klinisk psykologi, Carmen Villalobos (Spania): «Forhold og konflikter. Hvorfor?»

Psykiater, dr. med., psykoanalytiker (IPA), Terje Neraal (Tyskland): «Hvilke egenskaper avgjør hvem AMOR´s piler treffer? Kollusive mønstre i par-relasjonen».

Spesialist i klinisk psykologi og Bodynamic Analytiker (BDI),Tor Sletten: «Når hjertet brister  - Karakterstrukturer og relasjonsvansker».

Spesialist i klinisk psykologi, David Knutsen: «Partnervalget i krysningen mellom kjærlighet, drift og begjær».

Spesialist i klinisk psykologi, psykoanalytiker (IPA), Hans Peter Broch: «Hvordan velger vi «feil»: Parforhold og projektive identifikatoriske samspill, bl.a. eksemplifisert ved Par-Rorschach».

Professor i allmenn litteraturvitenskap (em.) dr. philos., Per Buvik: «Partnervalgets utfordringer. Noen litterære perspektiver på begjær, savn og avvisning». 

Skuespiller Rhine Skaanes: «Fra teaterscenen - om partnervalgets psykopatologi». Sceniske utdrag fra «Om Bare» av Vigdis Hjorth.


“Partnervalgets psykopatologi” var ikke et seminar om parterapi, men et seminar om vansker man har med å relatere seg og særlig i valg av en partner. Hvilke aspekter i personligheten er det som gjør disse valgene problematiske og gjør det vanskelig å forholde seg til den partneren en har valgt?2022: Almagro-seminaret  -  (Madrid/Moral de Calatrava)


«Når terapeuter møter veggen«. Om å unngå å bli utslitt. Muligheter og utfordringer.


Hans Peter Broch og Tor Sletten: «Det å mestre å være terapeut. Hvorfor tar vi opp temaet? Avklaring av begreper».

Arne Vaagene og Tor Sletten: «Velferdsstaten i endring. Når staten styrer behandlingen. DPS, Pakkeforløp osv. Hvordan forholde seg individuelt og i fellesskap?»

Hans Peter Broch: «Hvordan blir vi handlet på som psykoterapeuter, og hvordan kan vi personlig forstå og mestre de vanskelige prosessene som et psykoterapiforløp kan utsette oss for. Et psykoanalytisk perspektiv».

Geirmunn Sletten og Udesh Anda: «Fremmedgjøring av terapeutrollen når terapien i større grad blir styrt av ytre motsigelser. Hvordan komme ut av fremmedgjøringen individuelt og i fellesskap med kolleger?»

Inger Wangen: “Flinkhetssyndromet” og utbrenthet. Hvordan løsne på flinkhetens “tvangstrøye”? Psykoanalytiske perspektiver».

Hans Peter Broch og Tor Sletten: «Utbrenthetens psykofysiologi: Nevropsykologisk og muskulær ubalanse. Speilnevronene og hvordan vi tar inn pasienten psykofysiologisk. Hva med vår kropp, når vi driver psykoterapi? Hvordan ta vare på kroppen og våre psykofysiske prosesser når vi driver psykoterapi».

«Jung, Freud og Spielrein - en farlig metode». Et lesedrama ved Rhine Skaanes (og Udesh Anda, Inger Wangen og Hans Peter Broch).

Videre samtale i grupper og plenum. Ledet av David Knutsen og Terje Neraal, med innlegg.

Tor Sletten: «Karakterologisk sårbarhet og medfølelses-utmattelse som psykoterapeut. Hvordan styrke sine grenser og sin sentrering, og bearbeide sine låsninger i fellesskap med kolleger, veiledere eller egenterapeuter».

Psicologa Carmen Villalobos Salguero: «Stress i psykoterapeutrollen».


Tilbake til Lenkesamling